Rýchle správy

Odpočet

Odpočet mojej práce za december 2021

V službe poslankyne Európskeho parlamentu som počas mesiaca december uskutočnila aj tieto aktivity :

 • podala som pozmeňujúce návrhy k správe výboru EMPL o chudobe žien v Európe. Navrhujem v nich okrem iného aj vytvorenie služieb, finančné príspevky a uznávanie nadobudnutých zručností pre opatrovateľky, ktoré opustia zamestnanie a odídu sa starať o staršieho príbuzného alebo osobu so zdravotným postihnutím,
 • k mojej iniciatíve sa pridali ďalší kolegovia z rôznych členských štátov EÚ a spoločne žiadame od Európskej komisie vysvetlenie rozporuplnej pripravovanej legislatívy o vzájomnom uznávaní rodičovstva. Ilegálna prax tzv. reproduktívneho vykorisťovania je hrubým porušením ľudských práv, v kontexte ktorej náhradné materstvo nesmie dostať „zelenú“. Nadobúdanie manželských a rodičovských práv je výlučnou kompetenciou členských štátov,
 • upriamila som pozornosť na výsledky rebríčka Digital Economy and Society Index, podľa ktorého nevytvárame na Slovensku dostatočný priestor ani pravidlá na uľahčenie digitalizácie a nástupu používania umelej inteligencie. 
 • kritizovala som interný dokument Európskej komisie, ktorý neakceptovateľným spôsobom podsúval vlastným zamestnancom pod zámienkou používania tzv. inkluzívneho jazyka používanie komunikácie, ktorej súčasťou má byť okrem iného napríklad aj nahradenie slova Vianoce pojmom „sviatky“. Dokument Komisia po širokej kritike stiahla na prepracovanie,
 • spolu so siedmimi slovenskými kolegami-europoslancami sme vyzvali prezidentku SR, predsedu NR SR a predsedu vlády SR, aby pre neustále porušovanie ľudských práv národnostných a etnických menšín zo strany totalitného čínskeho režimu bojkotovali svojou neúčasťou ZOH v Pekingu. Rovnakú výzvu som s kolegami zo zahraničia adresovala najvyšším predstaviteľom inštitúcií EÚ,
 • uverejnila som blog, v ktorom rozsiahlo zdôvodňujem nevyhnutnosť politického a diplomatického bojkotu ZOH v Pekingu. Mnohí si totiž aj dnes zatvárajú oči pred rozsiahlym porušovaním ľudských práv, ba dokonca zločinom proti ľudskosti či genocíde, ktorej sa dopúšťa Čínska komunistická strana,
 • listom som požiadala riaditeľa verejnoprávnej RTVS, aby počas februárových prenosov z olympiády boli do vysielania rozhlasu a televízie zaradené aj odborné diskusie o stave ľudských práv v Číne,
 • spoločne s českou kolegyňou Michaelou Šojdrovou z KDÚ-ČSL som bola poctená viesť modlitbu počas tradičného podujatia Európske modlitebné raňajky. Zjednotenie s kolegami v modlitbe považujem za obrovské duchovné posilnenie v poslaneckej práci,
 • v spolupráci s Úsmev ako dar som spustila verejnú zbierku na pomoc núdznym rodinám na Slovensku. Predovšetkým v dôsledku pandémie, ale i chorôb, zdravotného znevýhodnenia či straty práce sa v existenčných ťažkostiach ocitli tisícky rodín,
 • v televíznom vystúpení pre TV Joj som zdôraznila potrebu efektívneho čerpania európskych finančných prostriedkov, o ktoré si nemôžeme dovoliť prichádzať pre pretrvávajúcu byrokratickú záťaž. Vyzdvihla som tiež problematiku športu a zanedbávania pohybu detí a mládeže vzhľadom na pandémiu, čomu vzhľadom na fyzické i duševné zdravie našich mladých musíme venovať vážnu pozornosť,
 • diskusie Európskeho parlamentu na tému ľudských práv som opätovne zdôraznila, aby európska verzia Magnitského aktu uznávala korupciu ako nástroj potláčania ľudských práv a boli za ňu uplatňované sankcie zo strany EÚ,
 • v diskusnej relácii TA3 Téma dňa som upozornila na potrebu zriadenia organu EÚ, ktorý bude dohliadať na plnenie uvalených sankcií zo strany Európskej únie,
 • o etických aspektoch umelej inteligencie, dezinformáciách, súčasnej politickej situácii doma aj vo svete a o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ som diskutovala so študentmi Univerzity Komenského, Ekonomickej univerzity a Univerzity Mateja Bela,
 • bola som vyhlásená za tretiu najaktívnejšiu slovenskú europoslankyňu v oblasti predkladania a podpory pozmeňujúcich návrhov v Európskom parlamente. Spomedzi 705 europoslancov som sa podľa spoločnosti Eulytixstala v tejto oblasti 37. najaktívnejšou europoslankyňou,
 • aj naďalej pokračujem v pomoci neziskovým organizáciám i jednotlivcom cez vlastný grantový program „Pomôžme si“. Vianočný balíček potešil rodiny v núdzi v rôznych regiónoch Slovenska. 

Po dňoch vianočného a novoročného oddychu opäť naplno pokračujem vo svojej práci v prospech Slovenska na pôde Európskeho parlamentu i doma. 

Odpočet mojej práce za november 2021

V službe európskej poslankyne som počas mesiaca november uskutočnila aj tieto aktivity :

 • spolu s KDH som upozornila, že vláda SR berie slovenským regiónom priestor na rozvíjanie sa cez eurofondy tým, že im umožňuje čerpať len 12 % z celkového balíka. Uťahovanie opaskov miestnym akčným skupinám je proti celoeurópskemu trendu čerpania eurofondov nastaveného smerom zdola hore, pretože ľudia v regiónoch najlepšie vedia, kde, koľko a ako potrebujú prostriedky investovať, aby vyriešili pálčivé problémy miest, obcí a krajov,
 • nie „Brusel“, ale my sami na Slovensku si kladieme zbytočné byrokratické prekážky pri čerpaní eurofondov. Znovu to preukázala aj naša poslanecká návšteva znevýhodnených rodín a marginalizovaných skupín obyvateľstva v Košiciach a okolí zameraná na efektivitu čerpania eurofondov,
 • opätovne som odmietla ideologizáciu témy právneho štátu a nadradenosti práva EÚ. Nátlak a vyhrážky, ktoré sa snaží EÚ vytvárať aktuálne voči Poľsku považujem za snahu o rozširovanie právomocí Únie na úkor členských štátov. Presadzujem však, naopak, rešpektovanie súčasných kompetencií rozdelených medzi členské štáty a EÚ ako aj úprimnú, otvorenú a konštruktívnu debatu ako existenčný recept pre zachovanie spoločnej Európy,
 • v pléne EP som upozornila na prístup k vzdelávaniu nielen ako zdroju uplatnenia sa na trhu práce, ale najmä ako príležitosti na osobný rozvoj človeka zohľadňujúceho jeho individuálne potreby,
 • vzniesla som 20 pozmeňovacích návrhov k správe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo Výbore pre zamestnanoť a sociálne veci. Navrhujem flexibilnejšiu legislatívu pre nové typy zamestnania, ako sú napr. zamestnanci platforiem, zapracovanie etických princípov pre využívanie AI na pracovisku či nutnosť akceptácie starnutia pracovnej sily a s tým stúpajúce riziko zdravotných problémov zamestnancov,
 • diskutovala som v rámci projektu Nenápadní hrdinovia na tému dôležitosti pripomínania si našich spoluobčanov, ktorí zaplatili neraz najvyššiu cenu v boji za pravdu a slobodu, ktorú môžeme teraz aj vďaka ich obete žiť,
 • podporila som myšlienku tzv. Červenej stredy na znak spomienky na obete, ktoré trpeli a trpia nielen pre Krista, ale vôbec pre svoju vieru. Náboženská sloboda je porušovaná v celej tretine štátov sveta. Snahu pomáhať prenasledovaným a chrániť slobodu vierovyznania – čo je základné ľudské právo, považujem za jeden z pilierov mojej práce europoslankyne,
 • vyzvala som EK, aby sa zaoberala otázkou duševného zdravia mladých ľudí nielen prostredníctvom prevencie a pomoci adaptovať sa na meniacu sa realitu, ale aj v súvislosti s dopadom sociálnych sietí,
 • nepodporila som poľnohospodársku reformu EÚ, ktorá zabúda na zastropovanie dotácií, cez čo je možné dosiahnuť zníženie formy ich zneužívania. Pri tejto príležitosti som apelovala na vládu SR, aby prijala jasné kroky k potravinovej sebestačnosti Slovenska v kľúčových komoditách,
 • odmietam spájanie Istanbulského dohovoru s bojom proti násiliu páchanom na ženách. Neakceptovateľnému fenoménu zabránime predovšetkým vďaka riadnemu vykonávaniu platných predpisov, školeniu policajtov, prokurátorov, sudcov, lekárov či úradníkov, ktorí s obeťami násilia, ale aj násilníkmi pracujú,
 • apelovala som, aby Slovensko využilo rozpočet EÚ na rok 2022 o. i. aj na projekty pre zvýšenie prevencie onkologických ochorení. V tejto štatistike patríme v Únii k najhorším,
 • s kolegami europoslancami sme v rámci kampane „Antisemitizmus – EÚ vracia úder“ nahlasovali antisemitské urážky a agresivitu na sociálnych sieťach. Výsledok? Sociálne platformy odstránili len 11 % z nich!,
 • zastala som sa speváčky Simy Magušinovej, ktorú na sociálnej sieti napadli spolupracovníci slovenského denníka SME. Vzbudzovať nenávisť a osočovať len preto, že máme iný názor na hudbu alebo životný štýl rozkladá našu spoločnosť zvnútra. Ak chceme slušne spolunažívať, potrebujeme rešpekt a úctu voči druhým v súkromnom aj verejnom priestore, 
 • stretla som sa s predsedom českého senátu Milošom Vystrčilom, ktorého som aktívne podporila pri jeho jarnej ceste na Taiwan, čo sa stretlo so silným odporom Číny, ktorá Taiwan akceptuje len ako vlastné územie,
 • chcem prispieť k zapojeniu sa verejnosti a mladých do diskusie na Konferencii o budúcnosti Európy. Preto som v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidla vyhlásila esejistickú súťaž pre študentov a absolventov vysokých škôl a univerzít k téme súčasného fungovania a želanej budúcnosti EÚ,
 • podporila som filmový festival Jeden svet, ktorý sa svojím posolstvom taktiež často snaží bojovať za slobodu a spravodlivosť prostredníctvom filmového umenia. Najväčším zlom na človeku je totiž fakt, keď sa ľudia zámerne okrádajú o dobro, ktoré môžu spoločne vytvoriť,
 • vystúpila som v domácich médiách, ale aj na pôde EP, kde som zdôraznila, že situácia na hraniciach EÚ s Bieloruskom nie je migračnou krízou v pravom slova zmysle, ale cieleným a prinajmenšom autokratickým režimom A. Lukašenka organizovaným aktom zameraným na destabilizáciu mieru a bezpečnosti v Európe,
 • pokračujem v pomoci neziskovým organizáciám cez vlastný grantový program „Pomôžme si“,
 • podľa medzinárodného prieskumu som bola hodnotená ako najvplyvnejšia slovenská europoslankyňa v období od augusta 2020 do augusta 2021. Za skutočných hodnotiteľov mojej práce však považujem predovšetkým vás – občanov. Vaša priaznivá spätná väzba zo slovenských regiónov, miest a obcí ma povzbudzuje prinášať aj naďalej výsledky v prospech spoločného dobra. 

Pokračujem v nasadení aj naďalej.

Kultivujme verejný priestor

Hlboká polarizácia spoločnosti v dôsledku dezinformácií okolo zmluvy medzi SR a USA je bezpečnostným rizikom.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content